Skriv til: redaktion@sydmedier.dk      Vordingborg, Næstved, Nykøbing F., Lundby, Langebæk, Stensved, Ørslev, Mern, Kalvehave, Bogø, Præstø, Stege, Møn, Nr. Alslev, Nordfalster

Aftale om besparelser fra Råderumskataloget

af | 9. februar 2024 | Nyheder

Et stort flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse har den 8. februar 2024 indgået aftale om at gennemføre en række af de besparelsesforslag, som er beskrevet i BDO’s
Råderumskatalog.

Efter en lang høringsfase og en grundig gennemlæsning af alle høringssvar har et stort flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse nu indgået en aftale om at gennemføre en række af de nødvendige besparelser fra BDO’s besparelseskatalog.

I forbindelse med indgåelsen af Budgetaftale 2024 blev det aftalt i Kommunalbestyrelsen, at der skulle finde besparelser i 2024 for i alt 20 mio. kroner. Men efter at have læst og drøftet alle 500 høringssvar, har partierne bag den nye aftale besluttet at gennemføre en roligere og længere indfasning af besparelserne. Det betyder, at der bliver gennemført besparelser for 13,25 mio. kroner i 2024. I de efterfølgende år stiger beløbet til 22,0 mio. kroner i 2025, 26,83 mio. kroner i 2026 og 27,03 mio. kroner i 2027.

Aftalen om Råderumskataloget betyder blandt andet, at bibliotekerne i Præstø, Stege og Lundby bliver bevaret dog med flere selvbetjente bibliotekstimer. Støtten til de to biografforeninger i
Præstø og Stege bliver også bibeholdt. Der bliver heller ikke ændret på den nuværende skoledistriktsgrænse mellem Præstø og Svend Gønge. Derimod får aftalen konsekvenser for
blandt andet Værestedet Café Åndehullet i Vordingborg, som fra 2025 overgår til at blive brugerstyret med forventning om, at der bliver tilknyttet en halvtidsstilling til værestedet. Der bliver også indført en besparelse i tilskuddet til Museum Sydøstdanmark, og der bliver skåret ned på puljerne under Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. På ældreområdet realiseres et økonomisk potentiale i hjemmeplejen gennem bedre driftseffektivitet og styrket myndighedsopfølgning. Flere andre områder bliver også berørt af besparelser.

Udvælgelsen af de nødvendige besparelser har ifølge borgmester Mikael Smed været en hård og vanskelig øvelse for alle partierne: ”Vi har ønsket at skåne hverdagslivet og kulturen ude i
lokalsamfundene så meget som overhovedet muligt, men vi har måttet bringe alt i spil og vælge de besparelser, som giver mest mening på den lange bane. Så vi har kigget i alle retninger for at finde pengene. Vi er heldigvis blevet hjulpet godt på vej af de mange input og høringssvar, som vi har modtaget i høringsperioden. Jeg vil gerne på Kommunalbestyrelsens vegne takke for hvert eneste høringssvar vi har fået ind og samtidig takke alle forhandlingsparterne for at gå åbent og konstruktivt ind i forhandlingerne. Med den nye aftale om Råderumskataloget er vi godt på vej mod en økonomi i balance” siger borgmester Mikael Smed.
Sideløbende med besparelserne i råderumskataloget, er der allerede gennemført administrative besparelser i 2024 for 6 mio. kroner. Det arbejde fortsætter også frem mod 2030, hvor der skal gennemføres administrative besparelser på 18 mio. kroner. På trods af den vanskelige situation, som mange af landets kommuner har været i de senere år, er det dog samtidig lykkes Vordingborg

Kommune at foretage store velfærdsinvesteringer på pleje og omsorgsområdet (14 mio. kroner), handicap og psykiatri (12 mio. kr.) børn og unge (11,4 mio. kr.) og kollektiv transport (2 mio. kr.).

Aftalen om Råderumskataloget skal behandles og vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024.

Citater fra aftaleparterne:

Else-Marie Langballe Sørensen (F): ”Det har for SF været en svær og alvorlig situation at skulle vælge, hvilke områder og forslag, der skulle indgå i det igangværende budgetarbejde. Den alvor har kommunens borgere og ansatte også følt i høj grad. Rigtig mange har givet deres mening til kende og skrevet høringssvar, der har uddybet de enkelte forslag. Det siger vi tak for – og glæder os over, at det er lykkedes os at samle et bredt flertal omkring beslutningen.”

Michael Seiding Larsen (V): “Et af Venstres kardinalpunkter var bl.a. at friholde skoleområdet, så skolerne ikke skulle udsættes for yderligere besparelser efter et hårdt 2023 med skolelukninger og indkøbsstop. Dette fik vi med i forhandlingerne, og sagerne om øget pædagogandel i den understøttende undervisning samt tilpasning af undervisningstimetal sendes nu retur til udvalget, så det videre arbejde kan foregå der. En af Venstres mærkesager er netop gode skoler, og derfor mener vi ikke, at der skal spares mere herpå – der er sparet rigeligt. I Venstre er vi ligeledes glade for, at det er lykkes at friholde vigtige kulturelle aktiviteter i vores landdistrikter. Vi er en geografisk stor kommune, og i Venstre er vi store tilhængere af borgernære aktiviteter i både land og by. Det er aldrig sjovt at tage store beslutninger om besparelser, men vi har også et ansvar for at drive kommunen så optimalt som muligt. Det betyder i dette tilfælde, at der skal tages nogle svære beslutninger, det er det ansvar, vi som folkevalgte må tage, også når det gør ondt."

Brit Skovgaard (A): ”I Socialdemokratiet er vi glade for, at det er lykkes at bevare alle vores biblioteker og egnshuse. De er naturlige åndehuller i hele vores område. Vi er også meget
opmærksomme på, at det kan vise sig vanskeligt at realisere det fulde økonomiske potentiale af driftseffektiviseringerne i hjemmeplejen allerede i 2024. Det er vi indstillet på at kigge på, hvis det bliver aktuelt. På skoleområdet er vi glade for at kunne skabe ro på dagligdagen ude på skolerne, og vi er åbne for at drøfte en eventuel tilpasning af undervisningstimetallet på et senere tidspunkt.”

Jesper Adler (C): ”Budgetforlig har de senere år været en tung og udfordrende opgave pga. de økonomiske udfordringer. Denne havde gang havde vi en bunden opgave med at finde
besparelser 20 mio.kr. i 2024 og flere i de kommende år. Godt hjulpet på vej af borgernes høringssvar fik vi indsigt i, hvad der vægtede højt, og dermed fik demokratiet endnu engang vist sit værd. Alt kunne vi ikke friholde, men det konservative folkeparti finder det endelige budgetforlig har en god balance i besparelserne.”

Michael Larsen (B): Det har været meget svært. Det har det, fordi vi har været igennem det her i mange år. For det Radikale Venstre har det også været vigtigt, at vi er kommet igennem denne her øvelse. Det giver os et lille håb for, at vi i de kommende budgetlægninger forhåbentlig ikke skal igennem det én gang til. Det glæder os, at det er 28 ud af 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer som står bag. Jeg vil især rose Venstre og Dansk Folkeparti for deres engagement, og det er på trods af, at de ikke er med i budgetforliget. Vi håber, at det er det, der skal til, for at vi får genoprettet Vordingborg Kommunes økonomi.

Martin Graff-Jørgensen: “Jeg vil gerne takke for de utroligt mange høringssvar og for at vise, at vi har velfærdsområder, som vi har rigtig mange i kommunen, der sætter meget pris på. Det har været en svær proces med mange overvejelser med fokus på prioriteringer, og særligt prioriteringer der friholdt den borgernære velfærd i så høj grad som muligt. Selvom sådan nogen beslutninger aldrig er sjove, er jeg glad for, at vi er nået frem til en bred aftale, hvor næsten hele Kommunalbestyrelsen er enige.”

Søren Hansen (O): “I Dansk Folkeparti gik vi til opgaven med at finde besparelser med et ønske om at komme i mål, med bedst mulige resultat om end det ville gøre ondt ligegyldigt hvad. Undervejs har der været mange og til tider lange snakke om de forskellige forslag. Overvejelserne har været mange, og vi har glædet os over de mange høringssvar som også er blevet læst. Igennem forhandlingerne med flertalsgruppen og Venstre, er der kommet et resultat som er præget af kompromiser, som er indgået i gensidig respekt og alle har måtte sluge en kamel eller to undervejs. Men det er et resultat som Dansk Folkeparti godt kan se selv i, og derfor er vi med i denne aftale. Især glæder vi os over at det er lykkedes at næsten friholde ældre området.”

Heino Hahn: ”Alle politikere har igen måtte tage de svære og triste beslutninger om besparelser. Vi har været helt nede i små beløb. Der dog stadig punket om antal medlemmer til kommunalbestyrelsen. Pt. er vi 29, og vi kunne gå ned til 19 medlemmer. Det kunne have givet en besparelse på en million i vederlag + diverse pr år. Penge som kunne være brugt på børn, ældre og syge.”

Daniel Irvold: ”Efter lange og grundige forhandlinger er vi nået frem til en udmøntning af sparekataloget, som jeg kan bakke op om. Især er jeg tilfreds med, at den foreslåede skolesammenlægning er fjernet, og at støtten til mindre museer og biblioteker bevares. Det er elementer, der er vigtige for hele kommunen – og især landdistrikterne.”

Mette Gerdøe-Frederiksen: ”Det er altid svært at pege på forringelser. Og det har det også været nu. Jeg takker for de rigtig mange høringssvar og det store engagement, der er omkring vilkår og muligheder i vores kommune. Tak til alle for et konstruktivt samarbejde.”

Moderaterne er ikke med i aftalen og har udsendt følgende pressemeddelelse

Moderaterne har valgt at stå uden for de øvrige partier og løsgængere i forbindelse med beslutning om besparelser i Vordingborg kommune.

Det er omkring 2 millioner der skiller, hvilket kan virke af lidt, men der hvor disse millioner skaffes, kan vi ikke være med, da de dels giver forringelse af byggesagsbehandling og rammer væsentlige områder indenfor kultur, fritid og udvikling.

Moderaterne slutter op om budgetreduktioner, når de ikke direkte stiller sig i vejen for udvikling og vedligeholdelse af erhverv- og turisme samt de tilbud, der er tæt på borgeren som ud over at give livsglæde også kan sikre tilflytning.

Der hvor budgetreduktionerne (besparelser) nu bliver gennemført savner vi i Moderaterne, at det ”lange lys” bliver tændt. De steder, hvor vi ikke kan være med handler om kortsigtede løsninger, der får store konsekvenser for mulighed for udvikling på lang sigt.

Konkret kan vi ikke være med til at hæve betalingen for byggesagsbehandling. Dette får den konsekvens, at borgere og virksomheder skal betale en højere afgift, når byggesager skal behandles. Dette vil stille sig i vejen for nye virksomheder og øget bosætning, hvilket er netop der, hvor vi kan øge kommunens skatteindtægter. Et andet eksempel er reduktion
af timer til idrætsfaciliteter i vores haller. For os lyder det ”hult” at vores børn, unge, voksne og ældre skal røre sig mere samtidig med, at antal af timer i hallerne til netop dette
reduceres. Et andet eksempel er vores biblioteker og borgerservice i kommunen. Vi er en stor geografisk kommune og der er behov for det antal biblioteker og de placerede
borgerservice, som vi kender i dag. Nedlæggelse af disse vil give vanskeligheder for mange af vores borgere – det kan vi ikke være bekendt. Slutteligt er det vigtigt for Moderaterne, at der stadig er egnsmuseer. Vi kan ikke se det fornuftige i eksempelvis at lukke Møn museum. Netop Møn er vores vigtigste aktiv, når vi taler turisme i Vordingborg kommune. Op i mod 80% af vores turismeindtægt kommer netop fra Møn.

I forbindelse med forhandlingerne udtaler Torben Folke Månsson: ”Jeg oplevede gode og konstruktive forhandlinger, men vi kan ikke være med til så kraftige besparelser på kultur
og fritid, der rammer vores borgere samt øgede besværligheder i forbindelse med byggesagsbehandling”. ”Jeg ser andre muligheder for en ansvarlig økonomisk vej, men denne er desværre ikke prøvet”


Email

Modtag gratis nyhedsbrev fra SydMedier.dk

* skal udfyldes

Intuit Mailchimp

Vilde Vulkaner 2024 er totalt udsolgt og klar til et rekordstort antal gæster

11.628 billetter er solgt til 213 institutioner fra hele Danmark. Tirsdag den 2. juli 2024 kl. 15.00 ankommer de første 3500 gæster til Danmarks vigtigste festival, børnefestivalen Vilde Vulkaner og onsdag den 3. juli triller de sidste mere end 8000 forventningsfulde...

Naturrum Knudshoved Odde er indviet

Borgmester Mikael Smed klippede den røde snor sammen med Nicolai Tillisch og projektleder Carsten Horup og erklærede kommunens nye naturrum for åbent d. 26. juni 2024. Det skete sammen med projektets øvrige partnere og samarbejdspartnere ved Ravn-Nature,...

Kom og deltag i Klovneløb 2024, i samarbejde med Bycentrum Vordingborg og Vordingborg IF

Der er to ruter at vælge imellem: en børnevenlig rute på 3,3 km og en rute på 6,4 km rundt om Oringepynten. Hele Slotstorvet vil blive fyldt med forskellige aktiviteter og underholdning for deltagerne. Klovneløbet er et familieløb, hvor alle der kan kravle, gå, rulle...

Der bliver fortsat liv og glade dage på dyrefronten i Nykøbing Falster, når Guldborgsund Zoo & Botanisk Have lukker til efteråret

Guldborgsund Kommune og dyreparken Pangea Park har underskrevet en aftale, der betyder, at Pangea Park overtager både dyrene og bygningerne den 1. november 2024. ”Jeg er rigtig glad for, at vi har fundet en lejer, der lever op til alle de krav, vi havde sat forud for...

Sommeren på Holmegaard Værk er spækket med oplevelser for hele familien

Sommerferien nærmer sig, og på Holmegaard Værk er man så småt klar til at byde børn og deres forældre velkommen til en række spændende og kreative aktiviteter, der garanterer en uforglemmelig sommeroplevelse for hele familien. Fra den 29. juni til den 11. august 2024...

Vær med til åbning af Naturrum Knudshoved Odde

Vær med når Borgmester Mikael Smed og Nicolai Tillisch, Rosenfeldt Gods, åbner det nye Naturrum på Knudshoved Odde - fredag den 28. juni 2024 kl. 11.00-12.30. Program: Kl. 11.00: Velkomst og tale v. Borgmester Mikael Smed Kl. 11.25: Tale ved Nicolai Tillisch,...

Mick Øgendahl indtager Vordingborg med sit nye show BAD BOY

DGI Huset i Vordingborg er stolte af at præsentere Mick Øgendahl og hans spritnye one-man show, BAD BOY, den 9. april 2025. Efter et totalt udsolgt testshow i februar vender Mick Øgendahl tilbage med sit endelige show, der lover en aften fyldt med latter og...

Vordingborg Fri Fagskole maratonsang – mange fremmødte og fantastisk vejr

Torsdag d. 20. juni 2024 er der fuld gang i maratonsang på Vordingborg Fri Fagskole - rigtig mange er mødt op til denne skønne dag i høj sol! Mikael Smed, Henrik Holmer og Knud Larsen var som de første på dagens liste over de mange gæster. Jeanet Thier, filialdirektør...

Maratonsang med tre tidligere borgmestre og én nuværende borgmester på Vordingborg Fri Fagskole

Maratonsang med tre tidligere borgmestre og nuværende borgmester Mikael Smed samt stor donation til Vordingborg Fri Fagskole skyder Maratonsangdagen i gang. Vordingborg Fri Fagskole inviterer til en festlig og musikalsk dag torsdag den 20. juni 2024, hvor der afholdes...

Møns turister skal færdes sporløst i naturen

Når turisterne ankommer til Møn denne sommer, bliver de som noget af det første mødt af en ny kampagne. Budskabet er, at gæster på Møn skal passe godt på øens natur og ikke sætte spor efter deres besøg. ”Don’t mess with Møn” og ”Hold Møn smuk”. Det er nogle af...

Sankthans Fest på Udby Kro

NØRRELYKKE & KRUSE ”DULLEN duoen har tilsammen over 50 års erfaring i underholdningsbranchen i både Danmark og Sverige, og er på Udby Kro Sankthans aften. Viveka ”Kruuse” er svensk og hun har sunget med mange dansebands i Sverige og har været i den svenske...

Møns Bank er navnesponsor for DGI Husets nye spring- og bevægelsescenter

I maj 2024 øgede Møns Bank sit samarbejde med DGI Huset ved at blive VIP-partner i DGI Netværket – og nu udvider banken atter sit engagement. ”Møns Bank har i årevis været en trofast samarbejdspartner for os,” siger direktør i DGI Huset Hans Snestrup, ”og vi er...

Team Rynkeby Østsjælland cykler mod Paris til fordel for børn med kritiske sygdomme

Team Rynkeby Østsjælland, tidligere kendt som Team Rynkeby Vordingborg, gør sig klar til at påbegynde deres årlige cykeltur til Paris for at samle penge ind til fordel for børn med kritiske sygdomme. Turen starter lørdag den 29. juni 2024 fra Rigshospitalet i...

Sommerliv 2024 i Præstø – se oversigt her

Her er en oversigt med en masse spændende ting, der sker i Præstø i sommeren 2024:

Lolland kommune og Guldborgsund kommune får en massiv saltvandsindsprøjtning til pædagogisk psykologisk rådgivning

Med aftalen om finanslov for 2024 mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet blev det besluttet at afsætte en pulje på 50 millioner kroner i 2024...

Køng Museum sommerudstilling 2024

Køng Museum åbner sin sommerudstilling "Tekstil og keramik" lørdag den 15. juni 2024 kl. 13 på Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby, hvor kunstnerne vil være til stede. Gudrun Pagter er væver med eget værksted. Gennem årene har hun deltaget i en lang række udstillinger på...

KFUM Spejderne Vordingborg indvier ny hytte og holder Sankthansaften

Søndag den 23/6-2024 kl. 15.30 indvier KFUM Spejderne Vordingborg ny hytte, ny fane og ny flagstang. Der bliver besøg af Dannebrogssamfundet, som har doneret både fane og flagstang/flag. Fanen bliver indviet med hjælp fra et medlem af hovedbestyrelsen i KFUM Spejderne...

Bølgebryder skal beskytte og fremtidssikre havnen i Præstø

Det har været en særligt hård vinter for kysterne i den sydøstlige del af Danmark og i Vordingborg Kommune. En lang række anlæg blev mere eller mindre ødelagt i de voldsomme storme. Der er for eksempel ikke meget tilbage af den ellers så populære badebro i Præstø, og...

BonBon-Land har overskud for tredje år i træk

BonBon-Land i Holme-Olstrup ved Næstved har overskud for tredje år i træk. Lars Fahlmann, direktør i BonBon-Land, siger: ”Jeg er stolt over at kunne meddele, at BonBon-Land igen har fået overskud efter et succesfuldt 2023. Vores overskud blev på 1,1 mio efter skat....

Bålet tændes atter til Sankthansaften på Danmarks Borgcenter

I Danmarks markeres midsommeren med Sankthans. Her tænder vi bål og synger fællessang. Ifølge traditonen skal Sankthans-bålet holde onde ånder og væsner væk, og det menes, at skikken går helt tilbage til 1600-tallet - eller måske endnu længere. Sankthansaften er en af...

Havnefest i Næstved skal skabe liv og aktivitet i den kommende havnebydel

Europæisk madmarked, et tivoli, en scene med musik, dans og stand up, havnevandringer og meget mere rykker den 18. – 22. juni 2024 ind på Næstved Havn. Samtidig inviteres alle til at give deres ønsker, drømme og ideer til den nye bydel. Næstved Havns aktiviteter inden...

STARS udpeget som regionalt spillested for perioden 2025-2028

Spillestedet STARS i Vordingborg har netop modtaget de glade nyheder fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om at STARS er udpeget som regionalt spillested for perioden 2025-2028. Der er tale om en genudpegning da STARS også i indeværende periode er...

Sejl og vindplader er på plads på Bogø Mølle – klar til åbning efter restaurering

På trods af udfordringer med vejret lykkedes det at få sejl og vindplader sat på Bogø Mølle tirsdag d. 4. juni 2024. Og dermed er Bogø Mølle klar til åbning efter restaureringen. Åbningen foregår søndag d. 16. juni 2024 fra klokken 10 til 18. Se program for dagen...

Grundlovsvandring på Borgen

Onsdag den 5. juni 2024 fejrer vi Grundloven og demokratiet i Danmark. Men vidste du, at Vordingborg gennem historien har dannet centrum for flere skelsættende lovgivninger - og faktisk også dannelsen af det demokrati, vi kender i dag? Til denne særlige...

Sankt Hans i Præstø 2024

Sankt Hans 2024 i Præstø byder på Børne Sankt Hans, DJ, Hekse konkurrence, madboder og stemningsmusik og båltale v/ Borgmester Mikael Smed. Se hele programmet her:

Musik af Kim Larsen og Gasolin på Udby Kro

Du kan opleve musik af Kim Larsen og Gasolin på Udby Kro lørdag 8. Juni 2024 med Bandet Munch & Broderskabet. Munch og Broderskabet optræder kl. 20-22.30. Billetsalg her: https://www.billetsalg.dk/Event/Gasolin%20sunget%20af%20Munch%20%26%20Broderskabet/5950...

Sidste etape af områdefornyelsen i Nykøbing Falster midtby

En renovering af St. Kirkestræde og dele af Rådhusstræde og Langgade i Nykøbing Falster er sidste etape i den store områdefornyelse, som midtbyen har været igennem med start på Torvet tilbage i 2018. Sløret er blevet løftet for de nye planer, som Teknik, Klima og...

Frederiksminde i Præstø beholder sin Michelin-stjerne i 2024

Udover Michelin-stjernen har Hotel Frederiksminde også for tredje år i træk modtaget Michelins grønne bæredygtighedskløver. Stort tillykke til Hotel Frederiksminde, der ligger smukt placeret ved Præstø fjord. Det er muligt at spise både ude og inde - begge steder med...

Billetsalget til Oktoberfesten 2024 i DGI Huset Vordingborg er skudt i gang

DGI Huset Vordingborg inviterer til årets store Oktoberfest, der løber af stablen lørdag den 21. september 2024. Billetsalget er kommet rigtig godt fra start, og der er lagt op til en aften fyldt med tysk tradition, fed musik og festlig stemning. 1 liters fadøl I 2023...

Ny bagermester hos KonditorBager i Vordingborg

Som ny bagermester hos KonditorBager i Vordingborg, vil Danni Bendix Engmann gøre sortimentet mere moderne og tidssvarende i samarbejde med bagerforretningens medarbejdere. Vendt tilbage til hjemegnen Efter 12 års bagerarbejde i København er Danni Bendix Engmann, der...