Aftale om besparelser fra Råderumskataloget

af | 9. februar 2024 | Nyheder

Et stort flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse har den 8. februar 2024 indgået aftale om at gennemføre en række af de besparelsesforslag, som er beskrevet i BDO’s
Råderumskatalog.

Efter en lang høringsfase og en grundig gennemlæsning af alle høringssvar har et stort flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse nu indgået en aftale om at gennemføre en række af de nødvendige besparelser fra BDO’s besparelseskatalog.

I forbindelse med indgåelsen af Budgetaftale 2024 blev det aftalt i Kommunalbestyrelsen, at der skulle finde besparelser i 2024 for i alt 20 mio. kroner. Men efter at have læst og drøftet alle 500 høringssvar, har partierne bag den nye aftale besluttet at gennemføre en roligere og længere indfasning af besparelserne. Det betyder, at der bliver gennemført besparelser for 13,25 mio. kroner i 2024. I de efterfølgende år stiger beløbet til 22,0 mio. kroner i 2025, 26,83 mio. kroner i 2026 og 27,03 mio. kroner i 2027.

Aftalen om Råderumskataloget betyder blandt andet, at bibliotekerne i Præstø, Stege og Lundby bliver bevaret dog med flere selvbetjente bibliotekstimer. Støtten til de to biografforeninger i
Præstø og Stege bliver også bibeholdt. Der bliver heller ikke ændret på den nuværende skoledistriktsgrænse mellem Præstø og Svend Gønge. Derimod får aftalen konsekvenser for
blandt andet Værestedet Café Åndehullet i Vordingborg, som fra 2025 overgår til at blive brugerstyret med forventning om, at der bliver tilknyttet en halvtidsstilling til værestedet. Der bliver også indført en besparelse i tilskuddet til Museum Sydøstdanmark, og der bliver skåret ned på puljerne under Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. På ældreområdet realiseres et økonomisk potentiale i hjemmeplejen gennem bedre driftseffektivitet og styrket myndighedsopfølgning. Flere andre områder bliver også berørt af besparelser.

Udvælgelsen af de nødvendige besparelser har ifølge borgmester Mikael Smed været en hård og vanskelig øvelse for alle partierne: ”Vi har ønsket at skåne hverdagslivet og kulturen ude i
lokalsamfundene så meget som overhovedet muligt, men vi har måttet bringe alt i spil og vælge de besparelser, som giver mest mening på den lange bane. Så vi har kigget i alle retninger for at finde pengene. Vi er heldigvis blevet hjulpet godt på vej af de mange input og høringssvar, som vi har modtaget i høringsperioden. Jeg vil gerne på Kommunalbestyrelsens vegne takke for hvert eneste høringssvar vi har fået ind og samtidig takke alle forhandlingsparterne for at gå åbent og konstruktivt ind i forhandlingerne. Med den nye aftale om Råderumskataloget er vi godt på vej mod en økonomi i balance” siger borgmester Mikael Smed.
Sideløbende med besparelserne i råderumskataloget, er der allerede gennemført administrative besparelser i 2024 for 6 mio. kroner. Det arbejde fortsætter også frem mod 2030, hvor der skal gennemføres administrative besparelser på 18 mio. kroner. På trods af den vanskelige situation, som mange af landets kommuner har været i de senere år, er det dog samtidig lykkes Vordingborg

Kommune at foretage store velfærdsinvesteringer på pleje og omsorgsområdet (14 mio. kroner), handicap og psykiatri (12 mio. kr.) børn og unge (11,4 mio. kr.) og kollektiv transport (2 mio. kr.).

Aftalen om Råderumskataloget skal behandles og vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024.

Citater fra aftaleparterne:

Else-Marie Langballe Sørensen (F): ”Det har for SF været en svær og alvorlig situation at skulle vælge, hvilke områder og forslag, der skulle indgå i det igangværende budgetarbejde. Den alvor har kommunens borgere og ansatte også følt i høj grad. Rigtig mange har givet deres mening til kende og skrevet høringssvar, der har uddybet de enkelte forslag. Det siger vi tak for – og glæder os over, at det er lykkedes os at samle et bredt flertal omkring beslutningen.”

Michael Seiding Larsen (V): “Et af Venstres kardinalpunkter var bl.a. at friholde skoleområdet, så skolerne ikke skulle udsættes for yderligere besparelser efter et hårdt 2023 med skolelukninger og indkøbsstop. Dette fik vi med i forhandlingerne, og sagerne om øget pædagogandel i den understøttende undervisning samt tilpasning af undervisningstimetal sendes nu retur til udvalget, så det videre arbejde kan foregå der. En af Venstres mærkesager er netop gode skoler, og derfor mener vi ikke, at der skal spares mere herpå – der er sparet rigeligt. I Venstre er vi ligeledes glade for, at det er lykkes at friholde vigtige kulturelle aktiviteter i vores landdistrikter. Vi er en geografisk stor kommune, og i Venstre er vi store tilhængere af borgernære aktiviteter i både land og by. Det er aldrig sjovt at tage store beslutninger om besparelser, men vi har også et ansvar for at drive kommunen så optimalt som muligt. Det betyder i dette tilfælde, at der skal tages nogle svære beslutninger, det er det ansvar, vi som folkevalgte må tage, også når det gør ondt."

Brit Skovgaard (A): ”I Socialdemokratiet er vi glade for, at det er lykkes at bevare alle vores biblioteker og egnshuse. De er naturlige åndehuller i hele vores område. Vi er også meget
opmærksomme på, at det kan vise sig vanskeligt at realisere det fulde økonomiske potentiale af driftseffektiviseringerne i hjemmeplejen allerede i 2024. Det er vi indstillet på at kigge på, hvis det bliver aktuelt. På skoleområdet er vi glade for at kunne skabe ro på dagligdagen ude på skolerne, og vi er åbne for at drøfte en eventuel tilpasning af undervisningstimetallet på et senere tidspunkt.”

Jesper Adler (C): ”Budgetforlig har de senere år været en tung og udfordrende opgave pga. de økonomiske udfordringer. Denne havde gang havde vi en bunden opgave med at finde
besparelser 20 mio.kr. i 2024 og flere i de kommende år. Godt hjulpet på vej af borgernes høringssvar fik vi indsigt i, hvad der vægtede højt, og dermed fik demokratiet endnu engang vist sit værd. Alt kunne vi ikke friholde, men det konservative folkeparti finder det endelige budgetforlig har en god balance i besparelserne.”

Michael Larsen (B): Det har været meget svært. Det har det, fordi vi har været igennem det her i mange år. For det Radikale Venstre har det også været vigtigt, at vi er kommet igennem denne her øvelse. Det giver os et lille håb for, at vi i de kommende budgetlægninger forhåbentlig ikke skal igennem det én gang til. Det glæder os, at det er 28 ud af 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer som står bag. Jeg vil især rose Venstre og Dansk Folkeparti for deres engagement, og det er på trods af, at de ikke er med i budgetforliget. Vi håber, at det er det, der skal til, for at vi får genoprettet Vordingborg Kommunes økonomi.

Martin Graff-Jørgensen: “Jeg vil gerne takke for de utroligt mange høringssvar og for at vise, at vi har velfærdsområder, som vi har rigtig mange i kommunen, der sætter meget pris på. Det har været en svær proces med mange overvejelser med fokus på prioriteringer, og særligt prioriteringer der friholdt den borgernære velfærd i så høj grad som muligt. Selvom sådan nogen beslutninger aldrig er sjove, er jeg glad for, at vi er nået frem til en bred aftale, hvor næsten hele Kommunalbestyrelsen er enige.”

Søren Hansen (O): “I Dansk Folkeparti gik vi til opgaven med at finde besparelser med et ønske om at komme i mål, med bedst mulige resultat om end det ville gøre ondt ligegyldigt hvad. Undervejs har der været mange og til tider lange snakke om de forskellige forslag. Overvejelserne har været mange, og vi har glædet os over de mange høringssvar som også er blevet læst. Igennem forhandlingerne med flertalsgruppen og Venstre, er der kommet et resultat som er præget af kompromiser, som er indgået i gensidig respekt og alle har måtte sluge en kamel eller to undervejs. Men det er et resultat som Dansk Folkeparti godt kan se selv i, og derfor er vi med i denne aftale. Især glæder vi os over at det er lykkedes at næsten friholde ældre området.”

Heino Hahn: ”Alle politikere har igen måtte tage de svære og triste beslutninger om besparelser. Vi har været helt nede i små beløb. Der dog stadig punket om antal medlemmer til kommunalbestyrelsen. Pt. er vi 29, og vi kunne gå ned til 19 medlemmer. Det kunne have givet en besparelse på en million i vederlag + diverse pr år. Penge som kunne være brugt på børn, ældre og syge.”

Daniel Irvold: ”Efter lange og grundige forhandlinger er vi nået frem til en udmøntning af sparekataloget, som jeg kan bakke op om. Især er jeg tilfreds med, at den foreslåede skolesammenlægning er fjernet, og at støtten til mindre museer og biblioteker bevares. Det er elementer, der er vigtige for hele kommunen – og især landdistrikterne.”

Mette Gerdøe-Frederiksen: ”Det er altid svært at pege på forringelser. Og det har det også været nu. Jeg takker for de rigtig mange høringssvar og det store engagement, der er omkring vilkår og muligheder i vores kommune. Tak til alle for et konstruktivt samarbejde.”

Moderaterne er ikke med i aftalen og har udsendt følgende pressemeddelelse

Moderaterne har valgt at stå uden for de øvrige partier og løsgængere i forbindelse med beslutning om besparelser i Vordingborg kommune.

Det er omkring 2 millioner der skiller, hvilket kan virke af lidt, men der hvor disse millioner skaffes, kan vi ikke være med, da de dels giver forringelse af byggesagsbehandling og rammer væsentlige områder indenfor kultur, fritid og udvikling.

Moderaterne slutter op om budgetreduktioner, når de ikke direkte stiller sig i vejen for udvikling og vedligeholdelse af erhverv- og turisme samt de tilbud, der er tæt på borgeren som ud over at give livsglæde også kan sikre tilflytning.

Der hvor budgetreduktionerne (besparelser) nu bliver gennemført savner vi i Moderaterne, at det ”lange lys” bliver tændt. De steder, hvor vi ikke kan være med handler om kortsigtede løsninger, der får store konsekvenser for mulighed for udvikling på lang sigt.

Konkret kan vi ikke være med til at hæve betalingen for byggesagsbehandling. Dette får den konsekvens, at borgere og virksomheder skal betale en højere afgift, når byggesager skal behandles. Dette vil stille sig i vejen for nye virksomheder og øget bosætning, hvilket er netop der, hvor vi kan øge kommunens skatteindtægter. Et andet eksempel er reduktion
af timer til idrætsfaciliteter i vores haller. For os lyder det ”hult” at vores børn, unge, voksne og ældre skal røre sig mere samtidig med, at antal af timer i hallerne til netop dette
reduceres. Et andet eksempel er vores biblioteker og borgerservice i kommunen. Vi er en stor geografisk kommune og der er behov for det antal biblioteker og de placerede
borgerservice, som vi kender i dag. Nedlæggelse af disse vil give vanskeligheder for mange af vores borgere – det kan vi ikke være bekendt. Slutteligt er det vigtigt for Moderaterne, at der stadig er egnsmuseer. Vi kan ikke se det fornuftige i eksempelvis at lukke Møn museum. Netop Møn er vores vigtigste aktiv, når vi taler turisme i Vordingborg kommune. Op i mod 80% af vores turismeindtægt kommer netop fra Møn.

I forbindelse med forhandlingerne udtaler Torben Folke Månsson: ”Jeg oplevede gode og konstruktive forhandlinger, men vi kan ikke være med til så kraftige besparelser på kultur
og fritid, der rammer vores borgere samt øgede besværligheder i forbindelse med byggesagsbehandling”. ”Jeg ser andre muligheder for en ansvarlig økonomisk vej, men denne er desværre ikke prøvet”


Vordingborg Kommune ansætter ny borgerrådgiver

Vordingborg Kommunes nye borgerrådgiver hedder Susan Hoff Iversen og kommer fra en stilling som faglig leder i Næstved Kommune. Efter at have været uden borgerrådgiver i et par måneder er der nu ansat en ny borgerrådgiver i Vordingborg Kommune. Susan Hoff som er klar...

Elever på Zealand Business College er de første til at modtage Bygma Talentlegat

For fire af handelseleverne på Zealand Business College vil den 28. februar være en dag, de sent kommer til at glemme. Her var de nemlig de første til at modtage Bygma Talentlegat med et samlet beløb på 288.000 kr. Med til at hylde de lokale talenter var blandt andet...

Havblik Festival på Bogø Havn præsenterer en ny stor scene og spændende musikprogram

For tredje år i træk inviterer Havblik Festival musikentusiaster og havnelivselskere til en uovertruffen oplevelse den 21.-22. juni 2024 på Bogø Havn. Festivalen fortsætter sin tradition med to dage fyldt med original musik og livligt havnemiljø og gratis adgang. Ny...

Forsvarsministeren og Folketingets Forsvarsudvalg har modtaget brev fra Vordingborgs borgmester

På Christiansborg er de intense forhandlinger om en ny værnepligtsmodel som en del af den anden fase af Forsvarsforliget fortsat i fuld gang. Som input til forhandlingerne har Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed sendt breve og en pjece til Forsvarsminister...

Både Vordingborg og Næstved er repræsenteret i X Factor 2024 liveshows

Når X Factor 2024 blænder op for liveshows fra fredag d. 23. februar 2024 bliver det med repræsentanter fra det sydsjællandske i gruppekategorien med deltagere fra både Næstved og Vordingborg. Cyklus består af Lea Riber Klinge og Freja Malmgren, der begge bor i...

Lokal bank vil udvikle butikker og erhverv i gadeplan

Detailhandlen på Lolland, Falster & Sydsjælland skal styrkes og udvikles de kommende to år. Det mener Lollands Bank, der med den største enkeltsatsning nogensinde vil give 60 lokale butikker en enestående mulighed for at ruste sig til de udfordringer, nutidens og...

Holmegaard Glasfestival nomineret til Historiske Dages Fornyelsespris 2024

14. februar 2024 blev de fem nominerede til Historiske Dages Fornyelsespris 2024 offentliggjort. Og her er Holmegaard Værk at finde blandt de nominerede for sin årlige Glasfestival sammen med blandt andre Kronborg Slot, Gammel Estrup og det arkæologiske magasin...

Bygma og ZBC Næstved hylder handelseleverne

I 2024 vil Bygma Gruppen for første gang i samarbejde med blandt andet ZBC Næstved hylde de største talenter blandt handelseleverne. Virksomheden lancerer nemlig Bygma Talentlegat med formålet at støtte og belønne den ekstraordinære indsats hos 4 elever fra seks af...

Ny gratis oplevelse på Holmegaard Værk

På kanten af Holmegaard Værk ligger den historiske glasby og den naturskønne Holmegaard Mose. Begge gemmer de på et væld af historier og fortællinger om alt fra tidligere tiders bosættelser til myter om mosevæsner, arkæologiske fund, tørvudvinding og meget mere. 10....

Udvikling af rådhusgrunden i Vordingborg går i gang

Vordingborg Kommune og ejendomsudviklingsselskabet Innovater har mandag den 29. januar underskrevet en udviklingsaftale for den nuværende rådhusgrund. Med aftalen går Innovater nu i gang med at udarbejde en plan for, hvordan arealet kan udvikles med boliger, butikker...

Nyt fritidstilbud i Vordingborg – FredagsFlow

I et samarbejde mellem DGI Huset, Gåsetårnskolen afd. Iselinge og Partnerskabet ”Sammen om børn og unges sundhed og trivsel”, introduceres nu FredagsFlow, et nyt og spændende fritidstilbud, designet til børn fra 4. til 6. klasse. FredagsFlow er mere end blot et...

Spring og bevægelsescenter ved DGI Huset Vordingborg er nu åbent – Se video

Fredag d. 26. januar 2024 blev Spring og bevægelsescenteret ved DGI Huset Vordingborg tilgængeligt for offentligheden i forbindelse med en stor åbningsfest hvor rigtig mange mennesker var mødt op. I dette indslag kan du høre Hans Snestrup, direktør i DGI Huset...

Ambitiøse planer for Padelcenter i DGI Huset Vordingborg tager form

DGI Huset Vordingborg annoncerer ambitiøse planer om et nyt padelcenter for at imødekomme behovet fra en idræt med voksende popularitet. DGI Huset Vordingborg fortsætter sin mission om at udvikle fællesskabet for idræt, kultur, uddannelse og erhverv og kan nu løfte...

Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Køge den 1. februar 2024

Et halvt hundrede udstillere deltager på den årlige messe i Køge der afholdes i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge. Ud i Fremtiden er en messe som tilbyder information og vejledning til unge, der grundet fysiske eller psykiske handicaps eller...

STARS præsenterer Musikbaren på Smallstars

Musibarens dj's hylder vinylpladerne og vil gerne interagere med publikum og tale om den musik, der bliver spillet – kom endelig og spørg – eller kom med et musikønske. I modsætning til at gå på almindelig cafe/bar hvor de spiller en standard playliste, har du her...

Spring- & Bevægelsescenter står nu klar til stor åbningsfest hos DGI Huset Vordingborg

Fredag den 26. januar 2024 står DGI Huset Vordingborg klar til at byde velkommen til åbningen af det 1.828 m2 nyetablerede og topmoderne Spring- & Bevægelsescenter. Dermed er flere års forarbejde og måneders anlægsbyggeri nu tilendebragt og der er gjort klar til, at...

Tobias Rahim er hovednavn på Vilde Vulkaner 2024

Danmarks største børnemusikfestival Vilde Vulkaner, som går i luften 2. – 5. juli 2024, kan nu præsentere de første navne til årets musikprogram. Allerøverst på plakaten kan Vilde Vulkaner med stolthed præsentere Tobias Rahim der med rette, betragtes som det mest...

Budgetaftale i Vordingborg Kommune for 2024 – Flextur genindføres og skatten hæves med 0,6%

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om kommunens budget for 2024. Der er tale om en stram og ansvarlig aftale med fokus på langsigtet økonomisk planlægning og en styrkelse af kommunens likviditet, skriver Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse....

Nyt koncept med gratis lånetrailere er kommet til Vordingborg

Som noget helt nyt kan alle indbyggere i Vordingborg nu låne en trailer gratis. Trailerne står placeret ved det lokale jem & fix lavprisbyggemarked, og de kan lånes, uanset om man handler i jem & fix eller ej. Et nyt og ganske gratis trailerkoncept er netop...

Lokale musikere udgiver støttesang til Ukraine

To lokale musikere, Ronnie Bille og John Poulsen vil minde os om, at Ukrainerne også kæmper for os - for demokrati og frihed. Derfor udgiver de sangen “Jeg ser et land” med en musikvideo lavet af frivillige, lokale kræfter. “Jeg ser et land” udkommer på...

Kommunalbestyrelsen inviterer til budgetmøde på Facebook

Torsdag den 31. august sidder en række medlemmer af Kommunalbestyrelsen klar på Vordingborg Kommunes Facebookside for at få forslag til, hvad der bør prioriteres i de kommende års budgetter. Kommunalbestyrelsen har indledt de årlige forhandlinger om de kommende års...

Jim Lyngvild genskaber danske kronjuveler på Danmarks Borgcenter

Den 29. marts var der preview på den nye udstilling på Danmarks Borgcenter, som åbner lørdag den 1. april 2023. Jim Lyngvild har designet udstillingen og sammen med museet bød han de inviterede velkommen. Det var en særligt inviteret skare der fik lov at få første kig...